MuMiHus 2009 - 2013

Projektet arbejder på at forene produktion af nye råvarer med tilvejebringelse af et virkemiddel til forbedring af vandkvaliteten i kystnære farvande. Virkemidlet er kompensationsopdræt af blåmuslinger. Muslingerne spiser algerne i vandet, som har optaget næringsstoffer, som er blevet tilført fra land. Hvis muslingerne genbruges fx som foder i landbruget, fiskefoder, markforbedringer eller biogas, bringes næringstofferne tilbage til land.
 
Specifikt vil eksisterende produktionsteknologier for blåmuslinger blive udviklet og tilpasset til en omkostningseffektiv praksis rettet mod maksimal fjernelse af biomasse og dermed næringsstoffer.

Den samlede effekt af kompensationsopdrættets påvirkning på miljøet undersøges, tillige med muslingernes indhold af miljøfremmede stoffer samt om kompensationsopdræt kan bruges nationalt. Ud over de biologiske undersøgelser vil omkostningerne ved fjernelse af næringsstoffer vha. miljømuslinger blive estimeret.
 
Projektet er et samarbejde mellem en række danske universiteter og private virksomheder samt internationale samarbejdspartner fra Canada og New Zealand.
 
Download rapporten "MuMiHus" her

Projektet var et 4-årigt projekt fra 2010-2013 og blev finansieret af Det Strategiske Forskningsråd – Sundhed, Fødevarer og Velfærd.

 

 

https://coast.dtu.dk/forskning/afsluttede-projekter/blaamuslinger/mumihus
26 JUNI 2022