Innovation

Der er et stort behov for innovative løsninger inden for produktion af fødevarer og andre produkter fra havet, dels fordi der er et stigende behov for fødevarer, biomasse og højværdiprodukter, samtidig med at presset på de naturlige ressourcer stiger, dels fordi kravene til miljømæssig bæredygtighed skærpes.

Produktion af skaldyr og tang har et stort potentiale i Danmark, fordi vi har næringsrige kystnære økosystemer med et meget højt hygiejnisk niveau som følge af de store investeringer i spildevandsrensning.

Dansk Skaldyrcenter arbejder med innovation på forskellige områder.

Fiskeri efter muslinger

I fiskeriet efter muslinger fokuserer Dansk Skaldyrcenter på udvikling og effektivisering af kulturbankeproduktion, hvor muslinger lægges ud eller flyttes fra ét område til et andet for at sikre bedre vækst.

Dyrkning af muslinger og tang

For dyrkning af muslinger er der i Dansk Skaldyrcenter fokus på udvikling af mere kost-effektive metoder til brug i fjorde, mens der for tang vil være fokus på effektivisering i alle dele af dyrkningsprocessen.

Klækkeriteknikker for østers og tang

Opdræt af højværdiarter som fx østers har et stort potentiale, og Dansk Skaldyrcenter fokuserer på produktion af yngel i klækkerier med efterfølgende out-grow i de naturlige habitater, som er den mest realistiske produktionsform.

Også produktion af tang som sukkertang og søl vil være afhængig af landbaseret produktion af udplantningsmateriale. Det fordrer innovation inden for klækkeri-teknikker og metoder til forvaltning af udplantede bestande.

En klækkeri-baseret produktion af konventionelle og nye skaldyrarter og produktion af tang er afhængig af den nødvendige forskningsinfrastruktur, og Dansk Skaldyrcenter vil derfor arbejde på etablering af et state-of-the-art klækkeri til brug for flere arter.

Muslinger og tang som fangkulturer

De store problemer med overgødskning af de kystnære farvande betyder, at opdræt af muslinger og tang har potentiale som fangkulturer til opsamling af næringssalte fra landbruget.

En rentabel udnyttelse af fangkulturer kræver innovation på flere planer:

  • Udvikling af kost-effektive dyrkningsmetoder, der kan måle sig med henholdsvis de landbaserede virkemidler eller med andre typer fødevarer, proteinkilder eller biomasse.
  • Udvikling af forarbejdning og anvendelse af kompensationsafgrøder, der primært er dyrket med henblik på fjernelse af næringssalte.
  • Udvikling af forvaltningsprincipper.

 

https://coast.dtu.dk/innovation
21 JULI 2024