Rådgivning

Sektion for Kystøkologi, DTU Aqua leverer forskningsbaseret rådgivning til Fødevareministeriet, Miljøministeriet og andre offentlige myndigheder som et fagligt grundlag for myndighedernes forvaltning.

Konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder

Sektion for Kystøkologi foretager konsekvensvurderinger af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). Konsekvensvurderinger er en videnskabelig vurdering af, hvad fiskeri i et givet område vil betyde for økosystemet. Konsekvensvurderingerne udarbejdes hvert tredje år, mens der i de mellemliggende år gennemføres årlige supplerende analyser, som afrapporteres i notater.

Konsekvensvurderingerne og notaterne bruges af Fiskeristyrelsen som vidensgrundlag til at fastsætte regulerende foranstaltninger for fiskeri i områderne, f.eks. beskyttende ålegræskasser og dybdegrænse for fiskeri.

Seneste konsekvensvurderinger og notater

Nissum Bredning

Lovns Bredning

Løgstør Bredning

Lillebælt

Horsens Fjord

Tidligere konsekvensvurderinger

Konsekvensvurderinger fra tidligere år findes på DTU Aquas hjemmeside

 

https://coast.dtu.dk/raadgivning
27 JUNI 2022