Etablerings- og driftsmanual

Etableringen af et muslingeanlæg kræver stor omhu. Placeringen af hjørnemarkeringer samt hjælpeliner til udsætning af skrueankre skal være forholdvis præcis i forhold til de plottede positioner. Hvis anlægget eksempelvis bliver skævvredet, hæmmes den fremtidige drift og håndtering.

En god produktionspraksis for et muslingeanlæg er kendetegnet ved hyppige besøg på anlægget samt en god disiplin omkring registrering af alle forhold og obesrvationer.

Jo mere erfaring hver enkelt opdrætter får med eget anlæg og de lokale forhold, som netop gør sig gældende i opdrætterens område, jo lettere bliver den daglige drift, og jo mere optimal bliver produktionen.

Manualen "Etablerings- og driftsmanual" kan bruges som et hjælperedskab i forbindelse med såvel etablering som drift af et muslingeanlæg. En tidsplan, som viser, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de enkelt arbejdsopgaver, kan også downloades her på siden.

Download Etablerings- og driftsmanual

Download Tidsplan for etablering og drift af muslingeanlæg

Udfærdigelse af manual og tidsplan er gennemført i forbindelse med Dansk Skaldyrcenters projekt ”Skaldyrsnetværk” med finansiel støtte fra Fødevareministeriet og EU’s fiskerisektorprogram EFF.

Etablering eller omlægning af anlæg til økologiske blåmuslingeproduktion

Rapporten "Beskrivelse af krav ved godkendelse af et anlæg til produktion af økologiske linemuslinger" kan bruges som hjælp til etablering eller omlægning af et anlæg, så det kan godkendes til produktion af økologiske muslinger.

Download Beskrivelse af krav ved godkendelse af et anlæg til produktion af økologiske linemuslinger

 

https://coast.dtu.dk/info/info-til-muslingeopdraettere/etablerings-og-driftsmanual
28 JULI 2021