Opstartsmanual

Ved udvælgelsen af et velegnet område til dyrkning af blåmuslinger er der en lang række kriterier og forbehold til selve områdets placering, som skal overvejes. Eksempelvis skal vanddybderne være tilstrækkelige til, at linerne ikke rammer bunden ved lavvande, der skal være læ fra de mest fremherskende vindretninger, så der kan findes arbejdsro på linerne, og der skal være mulighed for naturlig rekruttering fra tilstødende bundmuslingebanker.

Når anlægget er placeret, skal der indsendes en ansøgning til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med blandt andet en produktionsbeskrivelse, positionsnummerering og garantistillelse fra banken. Derefter vurderes ansøgningen blandt udvalgte parter.

Hvis ansøgningen godkendes, skal der rettes henvendelse til blandt andet Fødevarestyrelsen og Farvandsvæsenet, og selve etableringen kan herefter påbegyndes.

Dokumentet "Opstartsmanual for dyrkning af muslinger på langline i Danmark" indeholder en grundig gennemgang og rådgivning omkring de forhold, som skal overvejes ved blandt andet udvælgelse af område, ansøgning om tilladelse og forhold efter at tilladelsen er givet.

Download Opstartsmanual for dyrkning af muslinger på langline i Danmark

Udfærdigelse af opstartsmanualen er gennemført i forbindelse med Dansk Skaldyrcenters projekt ”Skaldyrsnetværk” med finansiel støtte fra Fødevareministeriet og EU’s fiskerisektorprogram EFF.

 

https://coast.dtu.dk/info/info-til-muslingeopdraettere/opstartsmanual
28 JULI 2021