Fødevaresikkerhed ved muslingeproduktion 2008

Formålet med dette projekt er at bibringe yderligere viden, som kan supplere Fødevarestyrelsens overvågningsprogram og dermed hjælpe med til at sætte Fødevarestyrelsen i stand til at foretage en vurdering af de fødevaresikkerhedsmæssige aspekter. 

De fødevaresikkerhedsmæssige aspekter er afgørende for, om det er muligt at foretage fælles prøvetagning af enten vand eller muslinger, således at der kan åbnes for høst på mere end et opdrætsanlæg i et produktionsområde, eller måske åbnes for både høst fra liner og fra fiskeri af bundmuslinger.
 
I projektet vil der bl.a. blive udført detaljerede undersøgelser på en lokalitet i Limfjorden, hvor begge produktionsformer er repræsenteret.
 
Projektet skal endvidere identificere de væsentligste tilbageværende problemstillinger, som der skal arbejdes videre med, med henblik på at sikre en løbende forbedring af fødevaresikkerheden.

Projektet er et samarbejde mellem erhvervet, Fødevarestyrelsen og rådgivnings-, forsknings- og udviklingsinstitutioner i tilknytning til branchen. 

Download den samlede rapport "Fødevaresikkerhed ved muslingeproduktion" her

 

 

https://coast.dtu.dk/forskning/oevrige-projekter/foedevaresikkerhed-ved-muslingeproduktion
18 JUNI 2024