Om Sektion for Kystøkologi

Forskning og rådgivning

Sektion for Kystøkologi har sit primære forskningsområde i kystzonen. Forskningen omfatter kystzonens økologi fra næringsstofdynamik til udviklingen i fiskebestande samt kystzonen som fiskeplads og produktionsområde for lavtrofisk akvakultur, dvs. opdræt af muslinger, østers, tang m.v.

Forskningsområderne inkluderer nogle overordnede emner: 

  • Akvakultur af lavtrofiske arter (muslinger, østers, tang m.v.).
  • Fiskeri og effekter af fiskeri og tangindsamling i kystzonen.
  • Invasive arter og deres betydning samt potentiel udnyttelse af arterne.
  • Effekter af andre menneskeskabte påvirkninger (presfaktorer) i kystzonen. 
  • Marine habitater og deres betydning i kystzonen for biodiversitet og fiskebestande. 
  • Studier af de forhold, der regulerer fiskebestande i de helt kystnære farvande. 

Forskningen foregår primært i vandområderne som defineret i EU’s vandrammedirektiv, dvs. fjorde og kystfarvande. 

Forskningen i opdræt af lavtrofiske arter tager udgangspunkt i klækkerifaciliteter og opdrætsanlæg for muslinger, østers, hummer og tang og omfatter alle aspekter fra produktion af yngel/sporeliner til effektive metoder i slutvækst eller som en del af naturgenopretning. Området omfatter også brug af opdræt af lavtrofiske arter som marint virkemiddel, f.eks. dyrkning af muslinger for at mindske de negative konsekvenser af udledning af kvælstof og fosfor fra land. 

Forskningen omkring fiskeri og indsamling af vilde bestande omfatter både klassisk muslingefiskeri og fiskeri/indsamling af nye arter som tang, søstjerner m.m. og har fokus på miljøeffekter af ressourceudnyttelsen. Denne del omfatter også bæredygtig udnyttelse af nye arter, herunder invasive arter. 

I forhold til kystzonens miljø og natur har vi fokus på betydningen af forskellige presfaktorer i kystzonen, både de diffuse, som eutrofiering og invasive arter, og de stedspecifikke, som fiskeri og f.eks. klapning (dumpning af opgravet materiale).

Vi undersøger effekter af presfaktorerne for de kystnære økosystemer og habitater og forsker også i kystzonens habitater og deres betydning for fiskebestande og naturtilstand, herunder muligheden for at restaurere tabte habitater eller tilføre nye. Vi har endvidere en særlig opgave med at forstå de regulerende mekanismer bag kystzonens fiskebestande.

Resultaterne fra sektionens forskning omsættes i vid udstrækning til praksis gennem myndighedernes forvaltning og af industrien.

Forskningsgrupper

Sektionen er opdelt i to forskningsgrupper: ”Bæredygtig Ressourceudnyttelse” og ”Miljøeffekter og Habitater”. Sektionen holder til på to lokaliteter. I Nykøbing Mors holder sektionen til på Dansk Skaldyrcenter, hvor der også er formidlingsaktiviteter. I Lyngby ligger sektionen på campus i Lyngby.

Faciliteter

Sektion for Kystøkologi råder over laboratorier og eksperimentelle faciliteter med rindende saltvand, faciliteter målrettet akvakulturproduktion af skaldyr og tang samt en række både, Egon P, Miss MacLeod, Miss Fischer og Fjordrejen, som er af forskellig størrelse, og som for Egon P og Fjordrejens vedkommende kan bruges i hele landet. Desuden driver vi et formidlingscenter, hvor studerende og offentligheden kan lære om fjordbiologi og -økologi og opleve skaldyrsproduktion.

 

 

https://coast.dtu.dk/da/om-os
21 JULI 2024