Rådgivning

Sektion for Kystøkologi, DTU Aqua leverer forskningsbaseret rådgivning til Fødevareministeriet, Miljøministeriet og andre offentlige myndigheder som et fagligt grundlag for myndighedernes forvaltning.

Konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder

Sektion for Kystøkologi foretager konsekvensvurderinger af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). Konsekvensvurderinger er en videnskabelig vurdering af, hvad fiskeri i et givet område vil betyde for økosystemet. Konsekvensvurderingerne udarbejdes hvert tredje år, mens der i de mellemliggende år gennemføres årlige supplerende analyser, som afrapporteres i notater.

Konsekvensvurderingerne og notaterne bruges af Fiskeristyrelsen som vidensgrundlag til at fastsætte regulerende foranstaltninger for fiskeri i områderne, f.eks. beskyttende ålegræskasser og dybdegrænse for fiskeri. 

Seneste konsekvensvurderinger og notater

Nissum Bredning

Lovns Bredning

Løgstør Bredning

Lillebælt

Horsens Fjord

Tidligere konsekvensvurderinger

Find konsekvensvurderinger fra tidligere år under DTU Aqua-rapporter

 

https://coast.dtu.dk/Raadgivning
21 JULI 2024